OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzona jest poniższa polityka ochrony danych osobowych.

 

I. IDEA Productions Poland Aneta Radzimirska z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wiśniowej 32, nr NIP 8911438107, REGON 910935485 jest Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych o nazwie „IDEA Productions Poland Aneta Radzimirska”.

 

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: aneta.radzimirska@ideapp.pl lub pisemnie na adres: ul. Bukowińska 22 lok. 50, 02-703 Warszawa.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. W celu realizacji umowy która została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO), w każdej chwili osobom których dane osobowe przetwarzane, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Marketing bezpośredni naszych usług.

 3. Badanie satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z usług.

 4. Wykonywanie prawa, w tym rozpoznawania ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń związanymi z zawartymi umowami. Co oznacza, iż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 5. Nie dokonujemy profilowania danych osobowych.

  Dane osobowe przetwarzane przez naszą firmę nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

IV. Przysługujące prawa osobom których dane osobowe są przetwarzane:

 1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

 2. Dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku –prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego.

Możemy ujawniać oraz powierzyć dane osobowe lub powierzyć przetwarzanie danych osobowych, podmiotom współpracującym z IDEA Productions Poland, a w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne. IDEA Productions Poland wymaga od tych podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

 

V. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje osobom których dane osobowe są przetwarzane, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zaprzestaniemy wówczas niezwłocznie przetwarzania danych osobowych, która swój sprzeciw wniosła.

 

VI. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy w ramach prowadzonej przez IDEA Productions Poland działalności gospodarczej, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli nie dłużej niż przez 24 miesiące, od dnia w którym umowa została wykonana.

 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia przez nas oferty, przekazane nam dane osobowe związane z negocjacjami i ustaleniami dotyczącymi tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.


Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl


Infolinia Konsumencka:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
uokik@uokik.gov.pl
tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem Administratora pod adresem e-mail: aneta.radzimirska@ideapp.pl

VIII. Załącznikami do niniejszej Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych są dokumenty które wykorzystywane będą celem realizowania polityki ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stworzone w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

IDEA Productions Poland Aneta Radzimirska

ul. Wiśniowa 32, 87-700 Aleksandrów Kujawski, nr NIP 8911438107
adres do korespondencji: ul. Bukowińska 22 lok. 50, 02-703 Warszawa